fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
121
12 ม.ค. 2564
82 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
131
25 ธ.ค. 2563
83 วิทยุในราชการกรมการปกครอง แจ้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
122
25 ธ.ค. 2563
84 ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
137
24 ธ.ค. 2563
85 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
137
17 ธ.ค. 2563
86 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
118
16 ธ.ค. 2563
87 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
ศูนย์ดำรงธรรม อ.บางสะพาน
114
15 ธ.ค. 2563
88 การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
119
14 ธ.ค. 2563
89 แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
136
09 ธ.ค. 2563
90 ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน
100
09 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9 |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22