fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบก ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
100
09 เม.ย. 2564
62 แจ้งการออกกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0318/1000 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564)
70
01 เม.ย. 2564
63 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 1-2 /2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0318/ว 225 ลว. 18 มีนาคม 2564)
115
24 มี.ค. 2564
64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
89
23 มี.ค. 2564
65 การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัล ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0318/ว 220 ลว. 17 มีนาคม 2564)
124
19 มี.ค. 2564
66 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน ( ที่ ปข 0023.9/284 ลว.12 มีนาคม 2564)
106
19 มี.ค. 2564
67 ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
ศูนย์ดำรงธรรม อ.บางสะพาน
101
15 มี.ค. 2564
68 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน" ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0318/ว 167 ลว. 3 มีนาคม 2564)
104
12 มี.ค. 2564
69 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
สัสดี อำเภอบางสะพาน
111
12 มี.ค. 2564
70 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0318/ว 195 ลว. 9 มีนาคม 2564)
122
12 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7 |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22