fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
181 การดำเนินการเพื่อป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
120
20 มี.ค. 2563
182 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
114
19 มี.ค. 2563
183 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำประปา และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
233
19 มี.ค. 2563
184 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการ วิ่ง กิน นอน หาดชะอำ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลเมืองชะอำ
127
16 มี.ค. 2563
185 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน
118
16 มี.ค. 2563
186 ประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือให้มาดำเนินการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเรือไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน
111
13 มี.ค. 2563
187 รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
121
12 มี.ค. 2563
188 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
118
12 มี.ค. 2563
189 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และประกาศสำนักงาน กกร. ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
122
12 มี.ค. 2563
190 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
138
11 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19 |20|  |21|  |22