fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
211
24 มิ.ย. 2563
132 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง
131
24 มิ.ย. 2563
133 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน
134
24 มิ.ย. 2563
134 สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน
150
24 มิ.ย. 2563
135 ประชาสัมพันธ์จะทำการออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี
201
22 มิ.ย. 2563
136 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
142
16 มิ.ย. 2563
137 เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
135
11 มิ.ย. 2563
138 โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
140
11 มิ.ย. 2563
139 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
137
11 มิ.ย. 2563
140 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
147
11 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14 |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22