fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
1 การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0023.10/1394 ลว. 16 พฤศจิกายน 2564)
6
16 พ.ย. 2564
2 ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน เรื่อง เงินมัดจำรังวัดประจำปีงบประมาณ 2559 ค้างบัญชีเกิน 5 ปั ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
11
08 พ.ย. 2564
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 2564" ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0023.3/ว 21423 ลว. 23 ตุลาคม 2564)
11
01 พ.ย. 2564
4 หนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอ ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0318/ว 777 ลว. 19 ตุลาคม 2564)
20
26 ต.ค. 2564
5 แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
10
26 ต.ค. 2564
6 การปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0318/ว 772 ลว. 18 ตุลาคม 2564)
21
20 ต.ค. 2564
7 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0318/ว 771 ลว. 18 ตุลาคม 2564)
12
20 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 9/2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0318/ว 758 ลว. 14 ตุลาคม 2564)
12
19 ต.ค. 2564
9 การรายงานข้อมูลความเสียหาย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านแอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน" ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
16
14 ต.ค. 2564
10 ขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13
10 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21