fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลร่อนทอง
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนารายได้ กองคลัง
10
25 พ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
7
24 พ.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง งดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พุทธศักราช 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
5
17 พ.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (โรคระบาดลัมปีสกิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
7
12 พ.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ประกาศการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
12
09 พ.ย. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
16
05 พ.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
18
03 พ.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
14
03 พ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักปลัดเทศบาล
11
03 พ.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนารายได้ กองคลัง
9
01 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34